SZKOLNY OŚRODEK KARIERY
w Zespole Szkół Technicznych
w Gorlicach

  W dobie konkurencyjnej gospodarki rynkowej i dużego wskaźnika bezrobocia,   a także w kontekście wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej otoczenie

  szczególną troską młodych ludzi kończących szkołę i wchodzących na rynek pracy jest bardzo ważne. Zatem   kształtowanie właściwej mobilności zawodowej powinno być wyzwaniem każdej szkoły XXI wieku.

     Nasz Szkolny Ośrodek Kariery prowadzi działania, których celem jest przekazywanie wiedzy i ukształtowanie umiejętności, bez których nie dadzą sobie rady na rynku pracy. Uczymy młodzież jak planować swoja przyszłość i jak osiągnąć w życiu zawodowy sukces.

W realizacji programu SzOK uczestniczyć będą również: pedagog szkolny, nauczyciele przedsiębiorczości i dyrektor szkoły

PLAN DZIAŁANIA SZKOLNEGO OŚRODKA KARIERY

Zadania ogólne
Zadania szczegółowe
Formy i metody pracy
Oczekiwane efekty
 Praca
z uczniami
Poznanie
własnych predyspozycji i zainteresowań
Testy,
warsztaty, konsultacje indywidualne
Poznanie
własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samodzielności, określenie
zainteresowań budowanie poczucia własnej wartości
Poznanie potrzeb rynku Współpraca z Urzędami Pracy, udział w  Targach Pracy korzystanie z Panoramy
Firm Internetu, ogłoszeń prasowych, itp.
Umiejętność
korzystania z informacji o rynku pracy i wyciągania wniosków dotyczących
własnej kariery zawodowej
Poznanie grup zawodowych i specjalności
Korzystanie z bazy danych o zawodach,
spotkanie z przedstawicielami różnych zawodów
Rozpoznanie
umiejętności przypisanych do określonego zawodu. Poznanie predyspozycji
wymaganych do wykonywania poszczególnych zawodów.
Planowanie własnego rozwoju zawodowego
pod kątem mobilności zawodowej
Warsztaty, lekcje przedsiębiorczości,
korzystanie z baz informacji
Umiejętność
promocji własnej osoby. Poznanie sposobów skutecznego reagowania na  zmieniające się wymagania rynku pracy
Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej
i poznanie zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
Warsztaty, ścieżki edukacyjne, lekcje
przedsiębiorczości
Umiejętność
pracy w grupie, komunikowania się, podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności
za działanie grupy. Kształtowanie umiejętności prezentacji własnej osoby.
Kształtowanie
umiejętności dokonywania samooceny
Warsztaty,
konsultacje indywidualne
Umiejętność
dokonywania prawidłowej samooceny, autorefleksji, przygotowanie ucznia
do dokonania wyboru drogi zawodowej.
Praca z rodzicami
Prezentacja
rodzicom założeń SZOK
Informacja
na zebraniach rodziców, broszurki SzOK-u
Włączenie
rodziców do działań na rzecz szkolnego poradnictwa zawodowego
Zajęcia edukacyjne dla rodziców Warsztaty, konsultacje Wspomaganie
rodziców w procesie podejmowania decyzji zawodowych przez ich dzieci
Włączenie rodziców do działań informacyjnych
o zawodach i karierach
Prezentacje, spotkania, dyskusje Poznanie
specyfiki różnych zawodów i ścieżek karier zawodowych.
Indywidualna
praca z rodzicami uczniów mających problemy z wyborem drogi zawodowej
np. z powodów zdrowotnych itp.
Konsultacje
indywidualne
Wspieranie
rodziców w sytuacjach trudnych.
Współpraca
z Radą Pedagogiczną
Koordynacja
działań wszystkich nauczycieli na rzecz doradztwa zawodowego i przygotowania
uczniów do wyboru drogi zawodowej lub edukacyjnej
Dyskusje w ramach Rady Pedagogicznej,
ścieżki edukacyjne
Ustalenie
do realizacji zadań z zakresu poradnictwa zawodowego w ramach ścieżek
miedzyprzedmiotowych, a szczególnie podstaw
przedsiębiorczości
Szkolenia Rady Pedagogicznej w ramach WDN Szkolenia, seminaria Utworzenie
spójnego systemu szkolnego doradztwa zawodowego.
Współpraca
z instytucjami
Przygotowanie
wykazu instytucji wspierających działania SzOK
Wywiad,
Internet, Panorama Firm, inne
Lista
instytucji wspierających
Organizacja i udział w sesjach naukowych,
seminariach, prezentacjach organizowanych przez szkoły, uczelnie i instytucje
Sesje, seminaria, prezentacje Poznanie
technik prezentacji.
Tworzenie i przekazywanie informacji
Sporządzenie
bazy informacji o zawodach
Tworzenie
elektronicznej bazy informacji o zawodach i rynku pracy
Poznanie
klasyfikacji zawodów, wykazu zawodów aktualnie poszukiwanych przez pracodawców,
tendencji na rynku pracy.