Informacje ogólne

Kierunki kształceniaGaleriaHistoriaO patronieSport Humor Pracownicy szkoły Odeszli od nas

SZOKUJĄCA SZKOŁA

Tylko w naszej szkole działa:

Szkolny Ośrodek Kariery - uczy jak planować swoją przyszłość i osiągnąć sukces


Zespół Szkół Technicznych to:

  • szkoła wyróżniona za wychowanie,

  • szkoła z klasą,

  • szkoła promująca zdrowie,

  • szkoła posiadająca sztuczną ściankę wspinaczkową.

Nasze atuty:

  • Przyjazna atmosfera,

  • Wysoka jakość,

  • Szeroka oferta edukacyjna.


Zespół Szkół Technicznych posiada dobrze przygotowaną, doświadczoną kadrę pedagogiczną oraz odpowiednią bazę do prowadzenia działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej.

Dysponuje 4 nowoczesnymi pracowniami komputerowymi ze stałym łączem internetowym. 3 z nich są pracowniami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoła posiada Centrum Informacji Multimedialnej oraz specjalistyczną pracownię językową. W 7 pracowniach znajdują się tablice interaktywne. Dysponujemy również innymi pracowniami przedmiotowymi, wyposażonymi w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audio - video. Zasobna biblioteka (około 13000 woluminów) pozwala uczniom na znajdowanie potrzebnej informacji.

Zajęcia prowadzone są metodami nowoczesnymi, aktywizującymi ucznia, uczą systematyczności i odpowiedzialności za powierzone zadania. Nauczyciele ciągle podnoszą swoją wiedzę i umiejętności.

W ramach programów realizowane są zajęcia Zielonej Szkoły w różnych ciekawych miejscach, np. Zakopanem, Ojcowskim Parku Narodowym itp. Na zajęciach tych młodzież uczestniczy w edukacji matematyczno - fizycznej, geograficzno -przyrodniczej, historyczno - kulturowej i ochrony środowiska. Kształtuje umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy do prowadzenia badań, umożliwiających określenie stopnia zanieczyszczenia środowiska. Oprócz doświadczeń, pomiarów i badań, uczniowie zapoznają się z historią regionu, zabytkami, życiem i twórczością wybitnych postaci, a przede wszystkim rozwijają swoje zainteresowania.


W naszej szkole jest szeroko rozpowszechniona edukacja pro zdrowotna. Odbywają się różnorodne prelekcje, spotkania z lekarzem i pielęgniarką. Nie zapomina się o działalności opiekuńczej, a zwłaszcza pomocy materialnej dla uczniów potrzebujących, (otrzymują stypendia, zapomogi).

Szkoła współpracuje także z organizacjami ekologicznymi oraz uczelniami wyższymi, np. Politechniką Gliwicką w zakresie spawalnictwa, gdzie realizowane są ćwiczenia.

Młodzież pod kierunkiem nauczycieli ma możliwość rozwijania swoich uzdolnień. Świadczy o tym udział w różnego rodzaju olimpiadach i turniejach.

W szkole działa Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). Działa także w ramach Koła PCK, Młodzieżowy Klub Honorowych Dawców Krwi, z którego inicjatywy, w dniu 22.11.2001 r., została zorganizowana akcja honorowego oddawania krwi na terenie naszej szkoły. Była to największa tego typu akcja w województwie małopolskim.

Natomiast zdolności organizacyjne młodzież może rozwijać w Samorządzie Szkolnym, który organizuje zabawy szkolne i rajdy, przygotowuje szkolne akademie okolicznościowe, bierze udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych. Odwiedza także Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy i Dom Opieki Społecznej w Gorlicach.

Przy szkole działa również Szkolne Koło "Caritas", współpracujące z Samorządem Uczniowskim.

Szkoła współpracuje z Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, w którym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne różnych specjalności i zawodów nauczanych w szkole.Organizuje się także kursy spawania na poziomie podstawowym dla młodzieży i dorosłych: spawanie gazowe, elektryczne i w osłonie CO2. Centrum oprócz różnych działów obróbki skrawaniem oraz obróbki cieplnej i plastycznej posiada odlewnię żeliwa i metali kolorowych. Posiadanie odlewni stanowi pewnego rodzaju ewenement.

Oprócz zajęć praktycznych prowadzonych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego uczniowie odbywają praktyki zawodowe na podstawie umów zawartych z zakładami pracy.