...

Problem braku kierowców jest widoczny w całej Europie, także w Polsce zapotrzebowanie na ten zawód jest bardzo duże. Praca polega na bezpiecznym transporcie ludzi lub towarów. Kierowca mechanik wykonuje również czynności mające na celu utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym. Absolwenci zostają przygotowani do zdobycia uprawnień zawodowego kierowcy samochodu.

Kwalifikacje w zawodzie:

  • TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego. 
...
Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia ma możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji w zbliżonych zawodach oraz może podjąć kształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia.

Kierowca mechanik może pracować w lokalnych, krajowych i międzynarodowych firmach transportowych jako kierowca lub na innych stanowiskach na których wymagana jest wiedza ogólnotechniczna, prowadzić własną działalność gospodarczą związana z transportem oraz naprawą pojazdów transportu drogowego.

Galeria zdjęć zawodu kierowca mechanik