KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

  Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest swoistą strategią działań na wyznaczony (przyjęty) okres. Celem formułowania koncepcji/strategii jest odpowiedź m.in. na następujące pytania:
- Jaką pozycję zajmuje obecnie organizacja/szkoła/placówka i jakie są jej możliwości rozwojowe? 
- Jaką pozycję chciałaby zająć w przyszłości (tej dalszej i tej bliższej) i jakie cele chce osiągnąć w okresie realizacji strategii/koncepcji?
- Co utrudnia obecnie i co może utrudniać w przyszłości osiągnięcie zamierzonej pozycji?
- Co powinna i co musi uczynić, aby przesunąć się z pozycji zajmowanej na pozycję pożądaną i osiągnąć sukces?
Pojęcie „Koncepcja pracy szkoły” w sposób formalny, jako jeden z wymogów funkcjonowania placówek oświatowych, zapisane zostało w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 ze zmianami z dnia 10 maja 2013 r, poz.560) jako jedno z wymagań określonych jako podstawa do prowadzenia ewaluacji zewnętrznej.  Wymagania powyższe jest sformułowane: „Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów” , co zgodnie ze szczegółowym opisem (przy pomocy charakterystyki D i B)  oznacza, że „Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły lub placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. Ponadto koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana uczniom i rodzicom oraz przez nich akceptowana.” Dodatkowo oczekuje się, że „Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z uczniami i rodzicami”.

Liczymy na Państwa propozycje przedstawiane w bezpośrednich kontaktach z Dyrekcją i Nauczycielami lub wrzucanie ich do skrzynki obok sekretariatu szkoły
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych rozwojem Zespołu Szkół Technicznych im. W. Pola do wyrażania swych opinii, a szczególnie rodziców naszych uczniów
Prosimy również do wyrażania opinii i wniosków na każdy temat dotyczący funkcjonowania szkoły

Z poważaniem:
Renata Stępień
Dyrektor ZST

Dz. U. Nr 168, poz. 1324 ze zmianami z dnia 10 maja 2013 r, poz.560 (pełny tekst)


Dz. U. Nr 168, poz. 1324 ze zmianami z dnia 10 maja 2013 r, poz.560 (strona9-12)