Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach zobowiązuję się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach zobowiązuję się również zapewnić dostępność architektoniczną i informacyjno – komunikacyjną w swojej siedzibie zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach o adresie zst.gorlice.pl oraz budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach, ul. Michalusa 6.

Data publikacji strony internetowej: 2012-12-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Po dokonaniu samooceny i analizie potencjalnych odbiorców strony zdecydowano o dostępności alternatywnej ze względu na zbyt wysokie koszty dostosowania nieadekwatne do potrzeb.
 2. Część publikowanych zdjęć i tekstów ma charakter promocyjny i nie jest wykorzystywana do realizacji bieżących zadań.
 3. Materiały istotne z punktu widzenia realizacji bieżących zadań jednostki są publikowane w BIP, który jest częścią BIP Starostwa Powiatowego w Gorlicach, a według wzoru wskazanego przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach i Małopolski Urząd Wojewódzki, a więc według narzuconych reguł.
 4. Strona internetowa szkoły posiada następujące ułatwienie dla osób z niepełnosprawnościami:
  • Wersję kontrastową.
  • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
  • Wyróżnienie odnośników.
 5. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-03-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Rafał Warzecha, adres poczty elektronicznej rwarzecha@zstgorlice.onmicrosoft.com. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach mieści się w jednej lokalizacji – budynku w Gorlicach przy ul. Michalusa 6. Spełnia on podstawowe wymagania wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier poziomych jednak komunikacja pionowa jest utrudniona (brak windy). Możliwe jest zastosowanie dostępności alternatywnej (pomoc osób trzecich, wypożyczenie podnośnika, zmiana organizacji funkcjonowania szkoły).
 2. Rozwiązania architektoniczne w budynku (podjazd) umożliwiają dostęp do budynku i wszystkich pomieszczeń na parterze. Zatrudniony woźny w każdej chwili może pomóc osobie niepełnosprawnej lub powiadomić dyrekcję o potrzebie dokonania zmiany organizacyjnej w celu załatwienia sprawy przez osobę niepełnosprawną. Po analizie potrzeb nie zdecydowano się na zastosowanie środków technicznych ze względu na koszty nieadekwatne do potrzeb. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że osoby niepełnosprawne stanowią znikomy procent interesantów szkoły.
 3. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku szkoły jest zapewniona w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, woźny, dyżurujący nauczyciele).
 4. Osoba korzystająca z psa asystującego może wejść do budynku szkoły (poinstruowany woźny i nauczyciele dyżurujący).
 5. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewni się możliwość ewakuacji lub ich uratowania w sposób alternatywny z pomocą osób trzecich i w inny sposób (komunikaty dźwiękowe, oznaczenie dróg ewakuacyjnych szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, udzielanie pierwszej pomocy oraz zasad postepowania na wypadek ewakuacji).
 6. Dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego poprosi się o taką pomoc tłumacza. Do tej pory nigdy nie było to potrzebne, więc ze względu na duże koszty nie zdecydowano się na taką formę komunikacji i zakup środków technicznych wspierających komunikowanie się.
 7. Ze względu na znikomą do tej pory ilość interesantów słabosłyszących i ze względu na duże koszty nie zdecydowano się na instalację urządzeń i środków technicznych do obsługi słabosłyszących. Tym osobom zapewni się pomoc alternatywną.
 8. Na stronie internetowej zapewniono informację o zakresie działalności Zespołu Szkól Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach w postaci elektronicznego pliku w tekście łatwym do odczytania.
 9. Zapewni się komunikację z Zespołem Szkół Technicznych im. Wincentego Pola na wiosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku np. pracownicy i nauczyciele mogą podejść do interesanta, mogą pomóc przemieszczać się po obiekcie itp.